Lepsza protekcja dla zaciągających kredyt na mieszkanie. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć

Dom - Pieniadze - Lepsza protekcja dla zaciągających kredyt na mieszkanie. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć

12.07.2019-108 widoki -Pieniadze

Co wprowadza nowa ustawa o kredycie hipotecznym - UKNF  Pieniądze

Zapewnienie lepszej niż dotąd ochrony odbiorców, którzy zawierają umowy o kredyt mieszkaniowy - ten jest, według Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, cel oryginalnej ustawy o kredycie hipotecznym, która wejdzie w życie w sobotę 22 czerwca.

1. Cel ustawy

Ustawa o kredycie pod hipoteke, nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego jak i również agentami została uchwalona przez Sejm w marcu tego roku. Jak przypomina UKNF, po raz pierwszy dokładnie reguluje ona kwestie dotyczące umów o kredyt hipoteczny.

Co ze wsparciem dla frankowiczów? "Mamy główny problem"

"Celem jej wydaje się być zapewnienie wysokiego poziomu opieki konsumentów, którzy zawierają dokumenty urzędowe o kredyt związane z nieruchomościami. Ma ona sprowadzić rozwój bardziej przejrzystego, skutecznego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego przez zawieranie spójnych jak i również uczciwych umów, dostarczanie odbiorcom odpowiednich informacji i wyjaśnień na każdym etapie, natomiast także ma przyczynić się do wyrównywania asymetrii informacyjnej między profesjonalnymi uczestnikami sektorze (kredytodawcy), an ich klientami" - stwierdza UKNF.

2. Kto udzieli

Ustawa przede wszystkim znacząco ogranicza możliwość zawierania umów o kredyt hipoteczny w walucie obcej. Praktyczny zakaz udzielania kredytów mieszkaniowych mieszkaniowych w walucie innej niż się zarabia wynikał już jednak z "Rekomendacji S" KNF z 2013 roku.

Kredyt na hipoteke, zwraca uwagę UKNF, "może zostać udzielony wyłącznie po walucie lub indeksowany do odwiedzenia waluty, w jakiej konsument zdobywa większość swoich dochodów lub posiada większość środków pieniężnych lub innych aktywów".

W myśl ustawy pożyczek hipotecznych będą mogły udzielać tylko banki i SKOK-i, czyli instytucje podlegające nadzorowi KNF. Nie będą ich mogły udzielać np. przedsiębiorstwa pożyczkowe.

UKNF zwraca uwagę, że pośrednictwem po udzielaniu kredytów będą zdołali, w myśl ustawy, absorbować się tylko certyfikowani pełnomocnicy lub ich agenci. Aby zostać takim pośrednikiem, trzeba będzie zdać egzamin urzędowy na pośrednika hipotecznego albo mieć wyższe wykształcenie gospodarcze lub prawnicze.

Po zdaniu egzaminu KNF zostanie wydawać pośrednikom zezwolenia i wpisywać na listę. Pośrednicy będą mogli mieć własnych agentów, którzy też będą wpisywani do rejestru. Agent będzie mógł występować wyłącznie w imieniu i w rzecz jednego pośrednika. Agenci będą całkiem odpowiadać za swoich agentów.

3. Reklamy z obostrzeniami

Reklamy kredytów hipotecznych będą musiały być "jednoznaczne rzetelne, zrozumiałe oraz widoczne". "Wprowadzono zakaz stosowania dwuznacznych i nieprecyzyjnych sformułowań, które mogłyby spowodować u konsumenta fałszywe wyczekiwania. Nie można używać czcionki, która byłaby nieczytelna. Czas wyświetlania informacji o charakterze reklamowym i marketingowym powinien pozwolić na swobodne zaznajomienie się przez konsumenta wraz z jej treścią" - stwierdza UKNF.

Przegląd prasy. Wyścig po forex mieszkaniowe. I nadzieja na rekordową handel

W reklamie będą musiały pojawić się wszystkie ważne z punktu widzenia porozumienia kredytowej informacje, na przykład np. wysokość, rodzaj i środek obliczania stopy procentowej, pełna kwota kredytu, całkowita kwota do zapłaty, rzeczywista stopa oprocentowania, a także działanie wahania kursu wymiany walut obcych na całkowitą kwotę aż do zapłaty, w przypadku kredytów hipotecznego w walucie obcej.

Ustawa naklada sporo nowych obowiązków informacyjnych w kredytodawców i pośredników. Pozostaną oni np. musieli zobrazować informacje niezbędne do zestawienia kredytów hipotecznych dostępnych na rynku, a także informacje tyczące ryzyka związanego z rekomendowanym kredytem.

4. Zdolność kredytowa

Nowe prawo wprowadza również zakaz dokonywania handlu wiązanej usług finansowych po związku z zawarciem dokumenty urzędowe o kredyt hipoteczny. Nie będzie więc można skłaniać konsumentów do zawierania umów o kredyt hipoteczny, obciążonych dodatkowymi opcjami. Wyjątkiem stanie się prowadzenia rachunków, których jedynym celem jest gromadzenie zasobów na spłatę kredytu. Kredytodawcy będą jednak mogli postulować od konsumentów zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu.

Ustawa nakłada na kredytodawcę mus ustanowienia i stosowania metod oceny zdolności kredytowej. Niewłaściwie przeprowadzona ocena tej biegłości nie będzie też oferować kredytodawcy możliwości rozwiązania, odstąpienia lub zmienienia umowy kredytowania. Wyjątkiem będzie sytuacja, w jakiej będzie to korzystne na rzecz konsumenta i wyrazi mężczyzna na to zgodę.

Jak konsument dostanie odmowę udzielenia kredytu, będzie zobligowany być o tym świadomy, a kredytodawca będzie musiał wyjaśnić, na bazie jakich danych.

5. Problemy wraz z spłatą

Gdy konsument odrzucić będzie w stanie spłacić zobowiązań, kredytodawca powinien zapewnić mu możliwość restrukturyzacji zadłużenia, jeśli uzasadnia to sprawa majątkowa konsumenta. Powinien np. zaoferować możliwości czasowego zawieszenia spłaty kredytu, zmianę wysokości rat lub wydłużenie sezonu kredytowania.

Gdy a konsument będzie się spóźniał ze spłatą rat, zaznacza UKNF, kredytodawca ma wezwać go do spłaty, wyznaczając jednak termin nie krótszy niż 14 dni. W wezwaniu tym powinna trafić informacja o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację długu w terminie 14 dzionki od otrzymania wezwania.

Konsument będzie miał również prawo odstąpić od umowy kredytu, nie podając przyczyny, w terminie 14 dób od zawarcia umowy lub dostarczenia wszystkich jej potrzebnych elementów.

Związane z